Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:49

New American Standard Version
Luke 23:49
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And all His acquaintances and the women who accompanied Him from Galilee were standing at a distance, seeing these things.
NA26 – εἱστήκεισαν (5715) δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν, καὶ γυναῖκες αἱ συνακολουθοῦσαι (5660) αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ὁρῶσαι (5723) ταῦτα.
WH – [ | ] δε παντες οι γνωστοι αυτω απο μακροθεν και γυναικες αι συνακολουθουσαι (5723) αυτω απο της γαλιλαιας ορωσαι (5723) ταυτα
PES – ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܝܳܕ݂ܽܘܥܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܢܶܫܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܝ ܗ݈ܘܰܝ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܘܚܳܙܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile