Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 21:12

New American Standard Version
Luke 21:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But before all these things, they will lay their hands on you and will persecute you, delivering you to the synagogues and prisons, bringing you before kings and governors for My name's sake.
NA26 – πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν (5692) ἐφ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσιν, παραδιδόντες (5723) εἰς τὰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀπαγομένους (5746) ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου·
WH – προ δε τουτων παντων επιβαλουσιν (5692) εφ υμας τας χειρας αυτων και διωξουσιν (5692) παραδιδοντες (5723) εις τας συναγωγας και φυλακας απαγομενους (5746) επι βασιλεις και ηγεμονας ενεκεν του ονοματος μου
PES – ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܢܰܪܡܽܘܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܰܝܳܐ ܘܢܶܪܕ݁ܦ݂ܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܘܢܰܫܠܡܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ ܘܰܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܘܰܢܩܰܪܒ݂ܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܘܗܺܓ݂ܡܽܘܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile