Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:31

New American Standard Version
Luke 1:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name Him Jesus.
NA26 – καὶ ἰδοὺ (5628) συλλήμψῃ (5695) ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις (5692) τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.
WH – και ιδου (5640) συλλημψη (5695) εν γαστρι και τεξη (5695) υιον και καλεσεις (5692) το ονομα αυτου ιησουν
PES – ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܬ݁ܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܒ݁ܰܛܢܳܐ ܘܬ݂ܺܐܠܕ݁ܺܝܢ ܒ݁ܪܳܐ ܘܬ݂ܶܩܪܶܝܢ ܫܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile