Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 19:44

New American Standard Bible
Luke 19:44
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they will level you to the ground and your children within you, and they will not leave in you one stone upon another, because you did not recognize the time of your visitation."
NA26 – καὶ ἐδαφιοῦσίν (5692) σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν (5692) λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί, ἀνθ ὧν οὐκ ἔγνως (5627) τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου.
WH – και εδαφιουσιν (5692) σε και τα τεκνα σου εν σοι και ουκ αφησουσιν (5692) λιθον επι λιθον εν σοι ανθ ων ουκ εγνως (5627) τον καιρον της επισκοπης σου
PES – ܘܢܶܣܚܦ݂ܽܘܢܶܟ݂ܝ ܘܠܰܒ݂ܢܰܝܟ݁ܝ ܒ݁ܓ݂ܰܘܶܟ݂ܝ ܘܠܳܐ ܢܶܫܒ݁ܩܽܘܢ ܒ݁ܶܟ݂ܝ ܟ݁ܺܐܦ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܺܐܦ݂ ܚܠܳܦ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݁ܝ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܣܽܘܥܪܳܢܶܟ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile