Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 17:8

New American Standard Bible
Luke 17:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But will he not say to him, 'Prepare something for me to eat, and {properly} clothe yourself and serve me while I eat and drink; and afterward you may eat and drink'?
NA26 – ἀλλ οὐχὶ ἐρεῖ (5692) αὐτῷ, Ἑτοίμασον τί δειπνήσω, καὶ περιζωσάμενος διακόνει μοι ἕως φάγω (5632) καὶ πίω, (5632) καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ;
WH – αλλ ουχι ερει (5692) αυτω ετοιμασον (5657) τι δειπνησω (5661) και περιζωσαμενος (5671) διακονει (5720) μοι εως φαγω (5632) και πιω (5632) και μετα ταυτα φαγεσαι (5695) και πιεσαι (5695) συ
PES – ܐܶܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܛܰܝܶܒ݂ ܠܺܝ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܐܚܫܶܡ ܘܰܐܣܽܘܪ ܚܰܨܰܝܟ݁ ܫܰܡܶܫܰܝܢܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܶܐܠܥܰܣ ܘܶܐܫܬ݁ܶܐ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܬ݁ܶܠܥܰܣ ܘܬ݂ܶܫܬ݁ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile