Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 17:2

New American Standard Bible
Luke 17:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea, than that he would cause one of these little ones to stumble.
NA26 – λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ (5748) λίθος μυλικὸς περίκειται (5736) περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔρριπται εἰς τὴν θάλασσαν ἵνα σκανδαλίσῃ (5661) τῶν μικρῶν τούτων ἕνα.
WH – λυσιτελει (5719) αυτω ει λιθος μυλικος περικειται (5736) περι τον τραχηλον αυτου και ερριπται (5769) εις την θαλασσαν η ινα σκανδαλιση (5661) των μικρων τουτων ενα
PES – ܦ݁ܰܩܳܚ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܐܶܠܽܘ ܪܰܚܝܳܐ ܕ݁ܰܚܡܳܪܳܐ ܬ݁ܰܠܝܳܐ ܒ݁ܨܰܘܪܶܗ ܘܰܫܕ݂ܶܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܐܰܘ ܕ݁ܢܰܟ݂ܫܶܠ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile