Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 14:18

New American Standard Bible
Luke 14:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But they all alike began to make excuses. The first one said to him, 'I have bought a piece of land and I need to go out and look at it; please consider me excused.'
NA26 – καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι. πρῶτος εἶπεν (5627) αὐτῷ, Ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω (5719) ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν (5629) αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.
WH – και ηρξαντο (5668) απο μιας παντες παραιτεισθαι (5738) ο πρωτος ειπεν (5627) αυτω αγρον ηγορασα (5656) και εχω (5719) αναγκην εξελθων (5631) ιδειν (5629) αυτον ερωτω (5719) σε εχε (5720) με παρητημενον (5772)
PES – ܘܫܰܪܺܝܘ ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܠܡܶܫܬ݁ܳܐܠܽܘ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܙܶܒ݂ܢܶܬ݂ ܘܰܐܠܺܝܨ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܦ݁ܽܘܩ ܐܶܚܙܶܝܗ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܫܒ݂ܽܘܩܰܝܢܝ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܶܐܠ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile