Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 13:3

New American Standard Version
Luke 13:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish.
NA26 – οὐχί, λέγω (5719) ὑμῖν, ἀλλ ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε.
WH – ουχι λεγω (5719) υμιν αλλ εαν μη μετανοητε (5725) παντες ομοιως απολεισθε (5698)
PES – ܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܬ݁ܺܐܒ݂ܕ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile