Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:4

New American Standard Bible
Luke 12:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""I say to you, My friends, do not be afraid of those who kill the body and after that have no more that they can do.
NA26 – Λέγω (5719) δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου, μὴ φοβηθῆτε (5680) ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων (5723) τὸ σῶμα καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων (5723) περισσότερόν τι ποιῆσαι. (5658)
WH – λεγω (5719) δε υμιν τοις φιλοις μου μη φοβηθητε (5676) απο των αποκτεινοντων (5723) το σωμα και μετα ταυτα μη εχοντων (5723) περισσοτερον τι ποιησαι (5658)
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܪܳܚܡܰܝ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܳܛܠܺܝܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile