Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:22

New American Standard Version
Luke 11:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But when someone stronger than he attacks him and overpowers him, he takes away from him all his armor on which he had relied and distributes his plunder.
NA26 – ἐπὰν δὲ ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει (5719) ἐφ ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν.
WH – επαν δε ισχυροτερος αυτου επελθων (5631) νικηση (5661) αυτον την πανοπλιαν αυτου αιρει (5719) εφ η επεποιθει (5714) και τα σκυλα αυτου διαδιδωσιν (5719)
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܡܰܢ ܕ݁ܚܰܣܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܢܶܙܟ݁ܶܝܘܗ݈ܝ ܟ݁ܽܠܶܗ ܙܰܝܢܶܗ ܫܳܩܶܠ ܗܰܘ ܕ݁ܰܬ݂ܟ݂ܺܝܠ ܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܘܒ݂ܶܙܬ݂ܶܗ ܡܦ݂ܰܠܶܓ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile