Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:13

New American Standard Version
Luke 11:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will {your} heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him?"
NA26 – εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες (5723) οἴδατε (5758) δόματα ἀγαθὰ διδόναι (5721) τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον πατὴρ ἐξ οὐρανοῦ δώσει (5692) πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν (5723) αὐτόν.
WH – ει ουν υμεις πονηροι υπαρχοντες (5723) οιδατε (5758) δοματα αγαθα διδοναι (5721) τοις τεκνοις υμων ποσω μαλλον ο πατηρ [ο] εξ ουρανου δωσει (5692) πνευμα αγιον τοις αιτουσιν (5723) αυτον
PES – ܘܶܐܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܶܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܰܘܗܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܠܰܒ݂ܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܟ݁ܡܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܐܠܺܝܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile