Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 10:37

New American Standard Version
Luke 10:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he said, ""The one who showed mercy toward him." Then Jesus said to him, ""Go and do the same."
NA26 – δὲ εἶπεν, (5627) ποιήσας (5660) τὸ ἔλεος μετ αὐτοῦ. εἶπεν (5627) δὲ αὐτῷ Ἰησοῦς, Πορεύου (5737) καὶ σὺ ποίει (5719) ὁμοίως.
WH – ο δε ειπεν (5627) ο ποιησας (5660) το ελεος μετ αυτου ειπεν (5627) δε αυτω [ [ο] | ο ] ιησους πορευου (5737) και συ ποιει (5720) ομοιως
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܙܶܠ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile