Attention!
2.5 million Ukrainian refugees have fled to Poland. Churches are helping but the financial burden is too much.
Consider helping today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 3:19-20

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 3:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when Herod the tetrarch was reprimanded by him because of Herodias, his brother's wife, and because of all the wicked things which Herod had done,
NA26 – δὲ Ἡρῴδης τετραάρχης, ἐλεγχόμενος (5746) ὑπ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν (5656) πονηρῶν Ἡρῴδης,
WH – ο δε ηρωδης ο τετρααρχης ελεγχομενος (5746) υπ αυτου περι ηρωδιαδος της γυναικος του αδελφου αυτου και περι παντων ων εποιησεν (5656) πονηρων ο ηρωδης
PES – ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܕ݁ܶܝܢ ܛܶܛܪܰܪܟ݂ܰܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܶܬ݂ܟ݁ܣܶܣ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܰܠ ܗܶܪܳܘܕ݂ܺܝܰܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܰܬ݂ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܘܥܰܠ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 3:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Herod also added this to them all: he locked John up in prison.
NA26 – προσέθηκεν (5656) καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν καὶ κατέκλεισεν (5656) τὸν Ἰωάννην ἐν φυλακῇ.
WH – προσεθηκεν (5656) και τουτο επι πασιν [ | [και] ] κατεκλεισεν (5656) τον ιωαννην εν φυλακη
PES – ܐܰܘܣܶܦ݂ ܐܳܦ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܘܚܰܒ݂ܫܶܗ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain