Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Jude 1:7

New American Standard Version
Jude 1:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – just as Sodom and Gomorrah and the cities around them, since they in the same way as these indulged in gross immorality and went after strange flesh, are exhibited as an example in undergoing the punishment of eternal fire.
NA26 – ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν ὅμοιον τρόπον τούτοις ἐκπορνεύσασαι (5660) καὶ ἀπελθοῦσαι (5631) ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας, πρόκεινται (5736) δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι. (5723)
WH – ως σοδομα και γομορρα και αι περι αυτας πολεις τον ομοιον τροπον τουτοις εκπορνευσασαι (5660) και απελθουσαι (5631) οπισω σαρκος ετερας προκεινται (5736) δειγμα πυρος αιωνιου δικην υπεχουσαι (5723)
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܣܕ݂ܽܘܡ ܘܥܳܡܽܘܪܳܐ ܘܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܪܰܝܗܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܙܰܢܺܝ ܘܶܐܙܰܠ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܣܺܝܡܳܢ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܬ݁ܰܚܘܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܚܰܝܒ݂ܳܢ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile