Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 9:22

New American Standard Version
John 9:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – His parents said this because they were afraid of the Jews; for the Jews had already agreed that if anyone confessed Him to be Christ, he was to be put out of the synagogue.
NA26 – ταῦτα εἶπαν (5627) οἱ γονεῖς αὐτοῦ ὅτι ἐφοβοῦντο (5711) τοὺς Ἰουδαίους, ἤδη γὰρ συνετέθειντο (5717) οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ (5661) Χριστόν, ἀποσυνάγωγος γένηται. (5638)
WH – ταυτα ειπαν (5627) οι γονεις αυτου οτι εφοβουντο (5711) τους ιουδαιους ηδη γαρ συνετεθειντο (5717) οι ιουδαιοι ινα εαν τις αυτον ομολογηση (5661) χριστον αποσυναγωγος γενηται (5638)
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܐܰܒ݂ܳܗܰܘܗ݈ܝ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܳܚܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܦ݁ܣܰܩܘ ܗ݈ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܶܐܢ ܐ݈ܢܳܫ ܢܰܘܕ݁ܶܐ ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܽܘ ܢܰܦ݁ܩܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܡܶܢ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile