Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 8:2

New American Standard Version
John 8:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Early in the morning He came again into the temple, and all the people were coming to Him; and He sat down and {began} to teach them.
NA26 – Ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο (5633) εἰς τὸ ἱερόν, καὶ πᾶς λαὸς ἤρχετο (5711) πρὸς αὐτόν, καὶ καθίσας (5660) ἐδίδασκεν (5707) αὐτούς.
WH – ορθρου δε παλιν παρεγενετο (5633) εις το ιερον [ [και | και ] πας ο λαος ηρχετο (5711) προς αυτον και καθισας (5660) εδιδασκεν (5707) [ αυτους] | αυτους ]
PES – ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܡܰܠܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile