Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 3:23

New American Standard Version
John 3:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – John also was baptizing in Aenon near Salim, because there was much water there; and {people} were coming and were being baptized--
NA26 – ἦν (5713) δὲ καὶ Ἰωάννης βαπτίζων (5723) ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν (5713) ἐκεῖ, καὶ παρεγίνοντο (5708) καὶ ἐβαπτίζοντο· (5712)
WH – ην (5707) δε και [ [ο] | ο ] ιωαννης βαπτιζων (5723) εν αινων εγγυς του σαλειμ οτι υδατα πολλα ην (5707) εκει και παρεγινοντο (5708) και εβαπτιζοντο (5712)
PES – ܐܳܦ݂ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܥܡܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܥܺܝܢ‌ܝܳܘܢ ܕ݁ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ݈ܒ݂ ܫܳܠܺܝܡ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܬ݁ܰܡܳܢ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܘܳܐܬ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܥܳܡܕ݁ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile