Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 21:6,11

New American Standard Bible
John 21:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, ""Cast the net on the right-hand side of the boat and you will find {a catch.}" So they cast, and then they were not able to haul it in because of the great number of fish.
NA26 – δὲ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Βάλετε (5628) εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑρήσετε. (5692) ἔβαλον (5627) οὖν, καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι (5658) ἴσχυον (5707) ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων.
WH – ο δε ειπεν (5627) αυτοις βαλετε (5628) εις τα δεξια μερη του πλοιου το δικτυον και ευρησετε (5692) εβαλον (5627) ουν και ουκετι αυτο ελκυσαι (5658) ισχυον (5707) απο του πληθους των ιχθυων
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܪܡܰܘ ܡܨܺܝܕ݂ܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܓ݁ܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕ݁ܰܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܠܡܶܓ݁ܕ݂ܳܗ ܠܰܡܨܺܝܕ݂ܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܢܽܘܢܶܐ ܕ݁ܶܐܚܕ݁ܰܬ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 21:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Simon Peter went up and drew the net to land, full of large fish, a hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not torn.
NA26 – ἀνέβη (5627) οὖν Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσεν (5656) τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν· καὶ τοσούτων ὄντων (5752) οὐκ ἐσχίσθη (5681) τὸ δίκτυον.
WH – ανεβη (5627) ουν σιμων πετρος και ειλκυσεν (5656) το δικτυον εις την γην μεστον ιχθυων μεγαλων εκατον πεντηκοντα τριων και τοσουτων οντων (5723) ουκ εσχισθη (5681) το δικτυον
PES – ܘܰܣܠܶܩ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܢܰܓ݂ܕ݁ܳܗ ܠܰܡܨܺܝܕ݂ܬ݁ܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܠܝܳܐ ܢܽܘܢܶܐ ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܝܽܘܩܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܨܛܰܪܝܰܬ݂ ܡܨܺܝܕ݂ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile