Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 21:18

New American Standard Version
John 21:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Truly, truly, I say to you, when you were younger, you used to gird yourself and walk wherever you wished; but when you grow old, you will stretch out your hands and someone else will gird you, and bring you where you do not wish to {go.}"
NA26 – ἀμὴν ἀμὴν λέγω (5719) σοι, ὅτε ἦς (5713) νεώτερος, ἐζώννυες (5707) σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις (5707) ὅπου ἤθελες· (5707) ὅταν δὲ γηράσῃς, (5661) ἐκτενεῖς (5692) τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος σε ζώσει (5692) καὶ οἴσει (5692) ὅπου οὐ θέλεις. (5719)
WH – αμην αμην λεγω (5719) σοι οτε ης (5707) νεωτερος εζωννυες (5707) σεαυτον και περιεπατεις (5707) οπου ηθελες (5707) οταν δε γηρασης (5661) εκτενεις (5692) τας χειρας σου και αλλος [ ζωσει (5692) σε | σε ζωσει (5692) ] και οισει (5692) οπου ου θελεις (5719)
PES – ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܛܠܶܐ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܐܳܣܰܪ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ ܚܰܨܰܝܟ݁ ܘܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܣܶܐܒ݂ܬ݁ ܬ݁ܶܦ݂ܫܽܘܛ ܐܺܝܕ݂ܰܝܟ݁ ܘܰܐ݈ܚܪܺܝܢ ܢܶܐܣܽܘܪ ܠܳܟ݂ ܚܰܨܰܝܟ݁ ܘܢܰܘܒ݁ܠܳܟ݂ ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile