Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 1:1-3

New American Standard Version
John 1:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
NA26 – Ἐν ἀρχῇ ἦν (5713) λόγος, καὶ λόγος ἦν (5713) πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν (5713) λόγος.
WH – εν αρχη ην (5707) ο λογος και ο λογος ην (5707) προς τον θεον και θεος ην (5707) ο λογος
PES – ܒ݁ܪܺܫܺܝܬ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܗܽܘ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܗܽܘ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 1:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – He was in the beginning with God.
NA26 – οὗτος ἦν (5713) ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.
WH – ουτος ην (5707) εν αρχη προς τον θεον
PES – ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܪܺܫܺܝܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 1:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – All things came into being through Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being.
NA26 – πάντα δι αὐτοῦ ἐγένετο, (5633) καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο (5633) οὐδὲ ἕν. γέγονεν (5754)
WH – παντα δι αυτου εγενετο (5633) και χωρις αυτου εγενετο (5633) ουδε εν ο γεγονεν (5754)
PES – ܟ݁ܽܠ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܗܘܳܐ ܘܒ݂ܶܠܥܳܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile