Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 19:25

New American Standard Version
John 19:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore the soldiers did these things. But standing by the cross of Jesus were His mother, and His mother's sister, Mary the {wife} of Clopas, and Mary Magdalene.
NA26 – εἱστήκεισαν (5715) δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία Μαγδαληνή.
WH – [ | ] δε παρα τω σταυρω του ιησου η μητηρ αυτου και η αδελφη της μητρος αυτου μαρια η του κλωπα και μαρια η μαγδαληνη
PES – ܩܳܝܡܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܕ݁ܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ ܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܶܗ ܘܚܳܬ݂ܳܗ ܕ݁ܶܐܡܶܗ ܘܡܰܪܝܰܡ ܗܳܝ ܕ݁ܰܩܠܶܝܳܘܦ݁ܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile