Attention!
2.5 million Ukrainian refugees have fled to Poland. Churches are helping but the financial burden is too much.
Consider helping today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 3:22-23

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
John 3:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After these things Jesus and His disciples came into the land of Judea, and there He was spending time with them and baptizing.
NA26 – Μετὰ ταῦτα ἦλθεν (5627) Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν, καὶ ἐκεῖ διέτριβεν (5707) μετ αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν. (5707)
WH – μετα ταυτα ηλθεν (5627) ο ιησους και οι μαθηται αυτου εις την ιουδαιαν γην και εκει διετριβεν (5707) μετ αυτων και εβαπτιζεν (5707)
PES – ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܰܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܡܰܥܡܶܕ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 3:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – John also was baptizing in Aenon near Salim, because there was much water there; and {people} were coming and were being baptized--
NA26 – ἦν (5713) δὲ καὶ Ἰωάννης βαπτίζων (5723) ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν (5713) ἐκεῖ, καὶ παρεγίνοντο (5708) καὶ ἐβαπτίζοντο· (5712)
WH – ην (5707) δε και [ [ο] | ο ] ιωαννης βαπτιζων (5723) εν αινων εγγυς του σαλειμ οτι υδατα πολλα ην (5707) εκει και παρεγινοντο (5708) και εβαπτιζοντο (5712)
PES – ܐܳܦ݂ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܥܡܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܥܺܝܢ‌ܝܳܘܢ ܕ݁ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ݈ܒ݂ ܫܳܠܺܝܡ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܬ݁ܰܡܳܢ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܘܳܐܬ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܥܳܡܕ݁ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain