Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 4:11

New American Standard Version
James 4:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Do not speak against one another, brethren. He who speaks against a brother or judges his brother, speaks against the law and judges the law; but if you judge the law, you are not a doer of the law but a judge {of it.}
NA26 – (5748)
WH – μη καταλαλειτε (5720) αλληλων αδελφοι ο καταλαλων (5723) αδελφου η κρινων (5723) τον αδελφον αυτου καταλαλει (5719) νομου και κρινει (5719) νομον ει δε νομον κρινεις (5719) ουκ ει (5719) ποιητης νομου αλλα κριτης
PES – ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܰܠ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܐܰܚܰܝ ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܐܰܘ ܕ݁ܳܐܶܢ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܕ݂ܳܐܶܢ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܶܐܢ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܳܐܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ ܥܳܒ݂ܽܘܕ݂ܶܗ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܝܳܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile