Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 9:20

New American Standard Version
Hebrews 9:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying, "" God ."
NA26 – λέγων, (5723) Τοῦτο τὸ αἷμα τῆς διαθήκης ἧς ἐνετείλατο (5662) πρὸς ὑμᾶς θεός·
WH – λεγων (5723) τουτο το αιμα της διαθηκης ης ενετειλατο (5662) προς υμας ο θεος
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܗ݈ܘ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܦ݁ܰܩܕ݁ܰܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile