Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 2:7

New American Standard Version
Hebrews 2:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "" ; , ;
NA26 – ἠλάττωσας (5656) αὐτὸν βραχύ τι παρ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας (5656) αὐτόν,
WH – ηλαττωσας (5656) αυτον βραχυ τι παρ αγγελους δοξη και τιμη εστεφανωσας (5656) αυτον [ [και κατεστησας (5656) αυτον επι τα εργα των χειρων σου] | ]
PES – ܐܰܡܶܟ݂ܬ݁ܳܝܗ݈ܝ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܣܳܡܬ݁ ܒ݁ܪܺܝܫܶܗ ܘܰܐܫܠܶܛܬ݁ܳܝܗ݈ܝ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܟ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile