Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:6

New American Standard Version
Hebrews 11:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And without faith it is impossible to please {Him,} for he who comes to God must believe that He is and {that} He is a rewarder of those who seek Him.
NA26 – χωρὶς δὲ πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι, (5658) πιστεῦσαι (5658) γὰρ δεῖ (5904) τὸν προσερχόμενον (5740) τῷ θεῷ ὅτι ἔστιν (5748) καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν (5723) αὐτὸν μισθαποδότης γίνεται. (5736)
WH – χωρις δε πιστεως αδυνατον ευαρεστησαι (5658) πιστευσαι (5658) γαρ δει (5719) τον προσερχομενον (5740) [ [τω] | τω ] θεω οτι εστιν (5719) και τοις εκζητουσιν (5723) αυτον μισθαποδοτης γινεται (5736)
PES – ܕ݁ܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܶܫܦ݁ܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܢܗܰܝܡܶܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܗܳܘܶܐ ܦ݁ܳܪܽܘܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile