Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:38

New American Standard Bible
Hebrews 11:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ({men} of whom the world was not worthy), wandering in deserts and mountains and caves and holes in the ground.
NA26 – ὧν οὐκ ἦν (5713) ἄξιος κόσμος, ἐπὶ ἐρημίαις πλανώμενοι (5746) καὶ ὄρεσιν καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς.
WH – ων ουκ ην (5707) αξιος ο κοσμος επι ερημιαις πλανωμενοι (5746) και ορεσιν και σπηλαιοις και ταις οπαις της γης
PES – ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܛܳܥܰܝܳܐ ܒ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܛܽܘܪܶܐ ܘܒ݂ܰܡܥܰܪܶܐ ܘܰܒ݂ܦ݂ܶܥܪܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile