Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:11

New American Standard Version
Hebrews 11:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – By faith even Sarah herself received ability to conceive, even beyond the proper time of life, since she considered Him faithful who had promised.
NA26 – Πίστει καὶ αὐτὴ Σάρρα στεῖρα δύναμιν εἰς καταβολὴν σπέρματος ἔλαβεν (5627) καὶ παρὰ καιρὸν ἡλικίας, ἐπεὶ πιστὸν ἡγήσατο (5662) τὸν ἐπαγγειλάμενον· (5666)
WH – πιστει και αυτη σαρρα [ | στειρα ] δυναμιν εις καταβολην σπερματος ελαβεν (5627) και παρα καιρον ηλικιας επει πιστον ηγησατο (5662) τον επαγγειλαμενον (5666)
PES – ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ ܣܰܪܳܐ ܕ݁ܰܥܩܰܪܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܢܶܣܒ݁ܰܬ݂ ܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܩܰܒ݁ܶܠ ܙܰܪܥܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܰܫܢܶܝܗ ܝܶܠܕ݁ܰܬ݂ ܥܰܠ ܕ݁ܰܐܫܪܰܬ݂ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܰܢ ܗ݈ܽܘ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܠܰܟ݂ ܠܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile