Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 10:25

New American Standard Version
Hebrews 10:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – not forsaking our own assembling together, as is the habit of some, but encouraging {one another;} and all the more as you see the day drawing near.
NA26 – μὴ ἐγκαταλείποντες (5723) τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς ἔθος τισίν, ἀλλὰ παρακαλοῦντες, (5723) καὶ τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε (5719) ἐγγίζουσαν (5723) τὴν ἡμέραν.
WH – μη εγκαταλειποντες (5723) την επισυναγωγην εαυτων καθως εθος τισιν αλλα παρακαλουντες (5723) και τοσουτω μαλλον οσω βλεπετε (5719) εγγιζουσαν (5723) την ημεραν
PES – ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܳܒ݂ܩܺܝܢ ܟ݁ܢܽܘܫܝܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܝܳܕ݂ܳܐ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܥܰܘ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܟ݁ܡܳܐ ܕ݁ܚܳܙܶܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܩܪܶܒ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile