Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 10:18

New American Standard Bible
Hebrews 10:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now where there is forgiveness of these things, there is no longer {any} offering for sin.
NA26 – ὅπου δὲ ἄφεσις τούτων, οὐκέτι προσφορὰ περὶ ἁμαρτίας.
WH – οπου δε αφεσις τουτων ουκετι προσφορα περι αμαρτιας
PES – ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ ܕ݁ܰܚܛܳܗܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܒ݁ܥܶܐ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܚܠܳܦ݂ ܚܛܳܗܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile