Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 6:6

New American Standard Bible
Galatians 6:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The one who is taught the word is to share all good things with the one who teaches {him.}
NA26 – Κοινωνείτω (5720) δὲ κατηχούμενος (5746) τὸν λόγον τῷ κατηχοῦντι (5723) ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς.
WH – κοινωνειτω (5720) δε ο κατηχουμενος (5746) τον λογον τω κατηχουντι (5723) εν πασιν αγαθοις
PES – ܢܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܘ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܠܗܰܘ ܡܰܢ ܕ݁ܡܰܫܡܰܥ ܠܶܗ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile