Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 4:6

New American Standard Version
Galatians 4:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying, ""Abba! Father!"
NA26 – Ὅτι δέ ἐστε (5748) υἱοί, ἐξαπέστειλεν θεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν, κρᾶζον, (5723) Αββα πατήρ.
WH – οτι δε εστε (5719) υιοι εξαπεστειλεν (5656) ο θεος το πνευμα του υιου αυτου εις τας καρδιας ημων κραζον (5723) αββα ο πατηρ
PES – ܘܕ݂ܺܐܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܫܰܕ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܠܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܗܳܝ ܕ݁ܩܳܪܝܳܐ ܐܰܒ݂ܰܐ ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile