Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 4:1-4

New American Standard Version
Galatians 4:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now I say, as long as the heir is a child, he does not differ at all from a slave although he is owner of everything,
NA26 – Λέγω (5719) δέ, ἐφ ὅσον χρόνον κληρονόμος νήπιός ἐστιν, (5748) οὐδὲν διαφέρει (5719) δούλου κύριος πάντων ὤν, (5752)
WH – λεγω (5719) δε εφ οσον χρονον ο κληρονομος νηπιος εστιν (5719) ουδεν διαφερει (5719) δουλου κυριος παντων ων (5723)
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܡܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܝܳܪܬ݁ܳܐ ܛܠܶܐ ܠܳܐ ܦ݁ܪܺܝܫ ܡܶܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܳܪܶܐ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 4:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but he is under guardians and managers until the date set by the father.
NA26 – ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶν (5748) καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός.
WH – αλλα υπο επιτροπους εστιν (5719) και οικονομους αχρι της προθεσμιας του πατρος
PES – ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܐܶܦ݁ܺܛܪܳܘܦ݁ܶܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܪܰܒ݁ܰܝ ܒ݁ܳܬ݁ܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܣܳܡ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 4:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So also we, while we were children, were held in bondage under the elemental things of the world.
NA26 – οὕτως καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν (5713) νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἤμεθα (5713) δεδουλωμένοι· (5772)
WH – ουτως και ημεις οτε ημεν (5707) νηπιοι υπο τα στοιχεια του κοσμου ημεθα (5710) δεδουλωμενοι (5772)
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܰܠܽܘܕ݂ܶܐ ܗ݈ܘܰܝܢ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܐܶܣܛܽܘܟ݁ܣܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܡܫܰܥܒ݁ܕ݂ܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 4:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when the fullness of the time came, God sent forth His Son, born of a woman, born under the Law,
NA26 – ὅτε δὲ ἦλθεν (5627) τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον (5637) ἐκ γυναικός, γενόμενον (5637) ὑπὸ νόμον,
WH – οτε δε ηλθεν (5627) το πληρωμα του χρονου εξαπεστειλεν (5656) ο θεος τον υιον αυτου γενομενον (5637) εκ γυναικος γενομενον (5637) υπο νομον
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܡܛܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܫܰܕ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile