Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 5:15

New American Standard Bible
Ephesians 5:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore be careful how you walk, not as unwise men but as wise,
NA26 – Βλέπετε (5720) οὖν ἀκριβῶς πῶς περιπατεῖτε, (5719) μὴ ὡς ἄσοφοι ἀλλ ὡς σοφοί,
WH – βλεπετε (5720) ουν ακριβως πως περιπατειτε (5719) μη ως ασοφοι αλλ ως σοφοι
PES – ܚܙܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܬ݁ܗܰܠܟ݂ܽܘܢ ܙܰܗܝܳܐܝܺܬ݂ ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܣܰܟ݂ܠܶܐ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile