Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 4:16

New American Standard Version
Ephesians 4:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – from whom the whole body, being fitted and held together by what every joint supplies, according to the proper working of each individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love.
NA26 – ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα συναρμολογούμενον (5746) καὶ συμβιβαζόμενον (5746) διὰ πάσης ἁφῆς τῆς ἐπιχορηγίας κατ ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους τὴν αὔξησιν τοῦ σώματος ποιεῖται (5731) εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ.
WH – εξ ου παν το σωμα συναρμολογουμενον (5746) και συμβιβαζομενον (5746) δια πασης αφης της επιχορηγιας κατ ενεργειαν εν μετρω ενος εκαστου μερους την αυξησιν του σωματος ποιειται (5731) εις οικοδομην εαυτου εν αγαπη
PES – ܘܡܶܢܶܗ ܟ݁ܽܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܡܶܬ݂ܪܰܟ݁ܰܒ݂ ܘܡܶܬ݂ܩܰܛܰܪ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܫܳܪܝܳܢ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܝܰܗܒ݁ܳܐ ܒ݁ܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܠ ܗܰܕ݁ܳܡ ܠܬ݂ܰܪܒ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܢܶܫܬ݁ܰܠܰܡ ܒ݁ܶܢܝܳܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile