Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 3:16

New American Standard Version
Ephesians 3:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with power through His Spirit in the inner man,
NA26 – ἵνα δῷ (5632) ὑμῖν κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς δόξης αὐτοῦ δυνάμει κραταιωθῆναι (5683) διὰ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον,
WH – ινα δω (5632) υμιν κατα το πλουτος της δοξης αυτου δυναμει κραταιωθηναι (5683) δια του πνευματος αυτου εις τον εσω ανθρωπον
PES – ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܝܠܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܰܪܪܽܘܢ ܒ݁ܪܽܘܚܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܒ݂ܰܪܢܳܫܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܠܓ݂ܰܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile