Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 1:1

New American Standard Version
Ephesians 1:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, To the saints who are at Ephesus and {who are} faithful in Christ Jesus:
NA26 – Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν (5752) ἐν Ἐφέσῳ καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·
WH – παυλος αποστολος χριστου ιησου δια θεληματος θεου τοις αγιοις τοις ουσιν (5723) [εν εφεσω] και πιστοις εν χριστω ιησου
PES – ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܶܐ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile