Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 1:29

New American Standard Bible
Colossians 1:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this purpose also I labor, striving according to His power, which mightily works within me.
NA26 – εἰς καὶ κοπιῶ (5719) ἀγωνιζόμενος (5740) κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ἐνεργουμένην (5734) ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει.
WH – εις ο και κοπιω (5719) αγωνιζομενος (5740) κατα την ενεργειαν αυτου την ενεργουμενην (5734) εν εμοι εν δυναμει
PES – ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܗ݈ܘ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܦ݂ ܥܳܡܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܰܫ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܰܡܥܰܕ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile