Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 9:30

New American Standard Bible
Acts 9:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when the brethren learned {of it,} they brought him down to Caesarea and sent him away to Tarsus.
NA26 – ἐπιγνόντες (5631) δὲ οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον (5627) αὐτὸν εἰς Καισάρειαν καὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν εἰς Ταρσόν.
WH – επιγνοντες (5631) δε οι αδελφοι κατηγαγον (5627) αυτον εις [ καισαριαν | καισαρειαν ] και εξαπεστειλαν (5656) αυτον εις ταρσον
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܐܰܚܶܐ ܐܰܝܬ݁ܝܽܘܗ݈ܝ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܠܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܫܰܕ݁ܪܽܘܗ݈ܝ ܠܛܰܪܣܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile