Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 9:25

New American Standard Version
Acts 9:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but his disciples took him by night and let him down through {an opening in} the wall, lowering him in a large basket.
NA26 – λαβόντες (5631) δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς διὰ τοῦ τείχους καθῆκαν (5656) αὐτὸν χαλάσαντες (5660) ἐν σπυρίδι.
WH – λαβοντες (5631) δε οι μαθηται αυτου νυκτος δια του τειχους καθηκαν (5656) αυτον χαλασαντες (5660) εν [ | ]
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܣܳܡܽܘܗ݈ܝ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܒ݁ܶܐܣܦ݁ܪܺܝܕ݂ܳܐ ܘܫܰܒ݁ܽܘܗ݈ܝ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܐ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile