Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 8:40

New American Standard Bible
Acts 8:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Philip found himself at Azotus, and as he passed through he kept preaching the gospel to all the cities until he came to Caesarea.
NA26 – Φίλιππος δὲ εὑρέθη (5681) εἰς Ἄζωτον, καὶ διερχόμενος (5740) εὐηγγελίζετο (5710) τὰς πόλεις πάσας ἕως τοῦ ἐλθεῖν (5629) αὐτὸν εἰς Καισάρειαν.
WH – φιλιππος δε ευρεθη (5681) εις αζωτον και διερχομενος (5740) ευηγγελιζετο (5710) τας πολεις πασας εως του ελθειν (5629) αυτον εις [ | ]
PES – ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܒ݁ܰܐܙܳܘܛܳܘܣ ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܡܣܰܒ݁ܰܪ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܠܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile