Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 8:32

New American Standard Bible
Acts 8:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now the passage of Scripture which he was reading was this: "" ; , .
NA26 – (5713)
WH – η δε περιοχη της γραφης ην ανεγινωσκεν (5707) ην (5707) αυτη ως προβατον επι σφαγην ηχθη (5681) και ως αμνος εναντιον του [ κειροντος (5723) | κειραντος (5660) ] αυτον αφωνος ουτως ουκ ανοιγει (5719) το στομα αυτου
PES – ܦ݁ܳܣܽܘܩܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܡܪܳܐ ܠܢܶܟ݂ܣܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܘܰܐܝܟ݂ ܢܶܩܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܓ݁ܳܙܽܘܙܳܐ ܫܰܬ݁ܺܝܩ ܗ݈ܘܳܐ ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܠܳܐ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile