Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 5:6,9

New American Standard Version
Acts 5:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The young men got up and covered him up, and after carrying him out, they buried him.
NA26 – ἀναστάντες (5631) δὲ οἱ νεώτεροι συνέστειλαν (5656) αὐτὸν καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν. (5656)
WH – ανασταντες (5631) δε οι νεωτεροι συνεστειλαν (5656) αυτον και εξενεγκαντες (5660) εθαψαν (5656)
PES – ܘܩܳܡܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܠܰܝܡܺܝܢ ܒ݁ܗܽܘܢ ܘܟ݂ܰܢܫܽܘܗ݈ܝ ܘܰܐܦ݁ܶܩܘ ܩܰܒ݂ܪܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Acts 5:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then Peter {said} to her, ""Why is it that you have agreed together to put the Spirit of the Lord to the test? Behold, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out {as well.}"
NA26 – δὲ Πέτρος πρὸς αὐτήν, Τί ὅτι συνεφωνήθη (5681) ὑμῖν πειράσαι (5658) τὸ πνεῦμα κυρίου; ἰδοὺ (5628) οἱ πόδες τῶν θαψάντων (5660) τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ καὶ ἐξοίσουσίν σε.
WH – ο δε πετρος προς αυτην τι οτι συνεφωνηθη (5681) υμιν πειρασαι (5658) το πνευμα κυριου ιδου (5640) οι ποδες των θαψαντων (5660) τον ανδρα σου επι τη θυρα και εξοισουσιν (5692) σε
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܘܺܝܬ݁ܽܘܢ ܠܰܡܢܰܣܳܝܽܘ ܪܽܘܚܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܗܳܐ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܩܳܒ݂ܽܘܪܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܒ݂ܰܥܠܶܟ݂ܝ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܦ݁ܩܽܘܢܶܟ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile