Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 5:17

New American Standard Bible
Acts 5:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the high priest rose up, along with all his associates (that is the sect of the Sadducees), and they were filled with jealousy.
NA26 – Ἀναστὰς (5631) δὲ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ, οὖσα (5752) αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων, ἐπλήσθησαν (5681) ζήλου
WH – αναστας (5631) δε ο αρχιερευς και παντες οι συν αυτω η ουσα (5723) αιρεσις των σαδδουκαιων επλησθησαν (5681) ζηλου
PES – ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝ ܗ݈ܘܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܙܰܕ݁ܽܘܩܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile