Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:5

New American Standard Version
Acts 2:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now there were Jews living in Jerusalem, devout men from every nation under heaven.
NA26 – Ἦσαν (5713) δὲ εἰς Ἰερουσαλὴμ κατοικοῦντες (5723) Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν·
WH – ησαν (5707) δε [ εν | εις ] ιερουσαλημ κατοικουντες (5723) ιουδαιοι ανδρες ευλαβεις απο παντος εθνους των υπο τον ουρανον
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕ݁ܕ݂ܳܚܠܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile