Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:33

New American Standard Version
Acts 2:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Therefore having been exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He has poured forth this which you both see and hear.
NA26 – τῇ δεξιᾷ οὖν τοῦ θεοῦ ὑψωθεὶς (5685) τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου λαβὼν (5631) παρὰ τοῦ πατρὸς ἐξέχεεν τοῦτο ὑμεῖς καὶ βλέπετε (5719) καὶ ἀκούετε. (5719)
WH – τη δεξια ουν του θεου υψωθεις (5685) την τε επαγγελιαν του πνευματος του αγιου λαβων (5631) παρα του πατρος εξεχεεν (5656) τουτο ο υμεις [και] βλεπετε (5719) και ακουετε (5719)
PES – ܘܗܽܘܝܽܘ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡ ܘܰܢܣܰܒ݂ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܫܽܘܘ݈ܕ݁ܳܝܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܶܐܫܰܕ݂ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܗܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile