Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 23:9

New American Standard Version
Acts 23:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And there occurred a great uproar; and some of the scribes of the Pharisaic party stood up and {began} to argue heatedly, saying, ""We find nothing wrong with this man; suppose a spirit or an angel has spoken to him?"
NA26 – ἐγένετο (5633) δὲ κραυγὴ μεγάλη, καὶ ἀναστάντες (5631) τινὲς τῶν γραμματέων τοῦ μέρους τῶν Φαρισαίων διεμάχοντο (5711) λέγοντες, (5723) Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν (5719) ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ· εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν (5656) αὐτῷ ἄγγελος
WH – εγενετο (5633) δε κραυγη μεγαλη και ανασταντες (5631) τινες των γραμματεων του μερους των φαρισαιων διεμαχοντο (5711) λεγοντες (5723) ουδεν κακον ευρισκομεν (5719) εν τω ανθρωπω τουτω ει δε πνευμα ελαλησεν (5656) αυτω η αγγελος
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܩܳܡܘ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܡܶܢ ܓ݁ܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܘܢܳܨܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢܰܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܪܽܘܚܳܐ ܐܰܘ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile