Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 23:27

New American Standard Version
Acts 23:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""When this man was arrested by the Jews and was about to be slain by them, I came up to them with the troops and rescued him, having learned that he was a Roman.
NA26 – Τὸν ἄνδρα τοῦτον συλλημφθέντα (5685) ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων καὶ μέλλοντα (5723) ἀναιρεῖσθαι (5745) ὑπ αὐτῶν ἐπιστὰς (5631) σὺν τῷ στρατεύματι ἐξειλάμην, μαθὼν (5631) ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν· (5748)
WH – τον ανδρα τουτον συλλημφθεντα (5685) υπο των ιουδαιων και μελλοντα (5723) αναιρεισθαι (5745) υπ αυτων επιστας (5631) συν τω στρατευματι εξειλαμην (5639) μαθων (5631) οτι ρωμαιος εστιν (5719)
PES – ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܚܰܕ݂ܘ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܩܛܠܽܘܢܶܗ ܘܩܳܡܶܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܥܰܡ ܪܽܗ݈ܘܡܳܝܶܐ ܘܦ݂ܰܪܶܩܬ݁ܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܶܠܦ݁ܶܬ݂ ܕ݁ܪܽܗ݈ܘܡܳܝܳܐ ܗ݈ܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile