Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 21:30

New American Standard Bible
Acts 21:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then all the city was provoked, and the people rushed together, and taking hold of Paul they dragged him out of the temple, and immediately the doors were shut.
NA26 – ἐκινήθη (5681) τε πόλις ὅλη καὶ ἐγένετο (5633) συνδρομὴ τοῦ λαοῦ, καὶ ἐπιλαβόμενοι (5637) τοῦ Παύλου εἷλκον (5707) αὐτὸν ἔξω (5719) τοῦ ἱεροῦ, καὶ εὐθέως ἐκλείσθησαν (5681) αἱ θύραι.
WH – εκινηθη (5681) τε η πολις ολη και εγενετο (5633) συνδρομη του λαου και επιλαβομενοι (5637) του παυλου ειλκον (5707) αυτον εξω του ιερου και ευθεως εκλεισθησαν (5681) αι θυραι
PES – ܘܶܐܫܬ݁ܰܓ݂ܫܰܬ݂ ܟ݁ܽܠܳܗ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܰܐܚܕ݁ܽܘܗ݈ܝ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܓ݂ܰܪܽܘܗ݈ܝ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܐܶܬ݁ܬ݁ܚܶܕ݂ܘ ܬ݁ܰܪܥܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile