Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:27

New American Standard Bible
Acts 20:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For I did not shrink from declaring to you the whole purpose of God.
NA26 – οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην (5668) τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι (5658) πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ὑμῖν.
WH – ου γαρ υπεστειλαμην (5668) του μη αναγγειλαι (5658) πασαν την βουλην του θεου υμιν
PES – ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܫܬ݁ܶܐܠܶܬ݂ ܕ݁ܰܐܘܕ݁ܰܥܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile